WRONIAK.PL MAREK WRONIAK

regulamin usługi serwisowej

Regulamin pomocy zdalnej Usługi serwisu zdalnego i konsultacji zdalnych są świadczone przez WRONIAK.PL MAREK WRONIAK za pomocą oprogramowania TeamViewer.

Dostęp do komputera  użytkownika ( naprawianego ) odbywa się na poniższych zasadach:

 

Klient ( użytkownik )pobiera oprogramowanie ze strony internetowej WRONIAK.PL MAREK WRONIAK po uprzednim zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Korzystania z Usług Serwisu Zdalnego.

 • Klient umawia się wcześniej na serwis usługi zdalnej telefonicznie 504-906-836 lub emailem.
 • Klient udostępnia swój komputer konsultantowi każdorazowo wyłącznie na podstawie ID i hasła.
 • Zabezpieczenie połączenia oparte jest o TLS 1.2. Oferuje taką samą technikę, która jest stosowana np.: w bankowości internetowej. Obydwaj uczestnicy połączenia są autoryzowani kryptograficznie. Takie rozwiązanie gwarantuje, że jest się połączonym z odpowiednim stanowiskiem roboczym.
 •  TeamViewer ID jest nie do podrobienia i odporny na fałszerstwo. Jednocześnie sam plik z programem jest zabezpieczony przed manipulacją.
 • W czasie trwania połączenia decydowanie o akcjach, jakie może podjąć konsultant na komputerze Klienta leży po stronie Klienta.
 • Program do połączenia może być ewentualnie zachowany do następnych sesji.
 • Usługi informatyczne świadczone w formie zdalnych konsultacji są świadczone zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług przez WRONIAK.PL MAREK WRONIAK:
 • Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie faktury VAT zgodnie z terminem określonym na fakturze, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy bądź gotówką.
 • Jeżeli odrębna umowa pomiędzy WRONIAK.PL MAREK WRONIAK a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z godzinami wykonania wskazanymi na potwierdzeniu wykonania usługi na podstawie cennika usług.
 • WRONIAK.PL MAREK WRONIAK udziela 10-dniowej gwarancji na wykonaną usługę, przy czym gwarancja nie obejmuje wad i usterek oprogramowania powstałych w sposób niezależny od czynności podjętych w ramach niniejszej umowy przez WRONIAK.PL MAREK WRONIAK
 • Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych wadami przedmiotu reklamacji w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich.
 • Odpowiedzialność WRONIAK.PL MAREK WRONIAK z tytułu dokonanych przez niego czynności, jest określona wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.
 • W przypadku przyjazdu konsultanta WRONIAK.PL MAREK WRONIAK. do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez WRONIAK.PL MAREK WRONIAK czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem konsultanta WRONIAK.PL poniesie Usługobiorca zgodnie z cennikiem WRONIAK.PL

Jeżeli akceptujesz uwarunkowania technologiczne oraz formalne świadczenia usług informatycznych
w formie zdalnych konsultacji możesz rozpocząć sesję pracy zdalnej.

pobierz

W celu wykonania usługi serwisowej zdalnej proszę o wcześniejsze umówienie się na termin połączenia.

Do uzyskania połączenia należy pobrać poniższy program team Viwer, zainstalować oraz podać kod ID i HASŁO.